Vuosikertomus 2014

Toimitusjohtajan katsaus

 

 

Vuosi 2014 oli meille suurten uudistusten aikaa. Toteutamme uutta strategiaamme, jonka tavoitteena on sopeuttaa liiketoimintaamme postin ja logistiikan toimialan vakavaan murrokseen, uudistaa yhtiötä ketterämmäksi, varmistaa yhtiön kannattavuus, parantaa asiakaskokemusta ja samalla hakea uusia kasvualueita.

Asiakkaillemme yksi näkyvimpiä uudistuksia oli nimenmuutos Itellasta Postiksi. Uskon, että tämä parantaa entisestään asiakaskokemusta ja selkiyttää yhtiön identiteettiä suomalaisena postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluyrityksenä. Postin perustehtävänä on sujuvoittaa asiakkaiden arkea.

Arvostettu suomalainen brändi

Posti on perinteinen ja arvostettu suomalainen brändi, johon suomalaisilla on erittäin vahva tunne- ja luottamusside. Tämän vuoden alussa Posti sai uuden visuaalisen ilmeen, jonka inspiraation lähteenä ovat logistiikan palvelut ja paketit. Muutoksilla haluamme viestiä uudistumishalukkaasta Postista.

Osana uutta strategiaamme uudistimme merkittävästi organisaatiotamme ja yksinkertaistimme konsernirakennetta. Yhdistämällä tytäryhtiömme Itella Logisticsin ja Itella Postin yhdeksi liiketoimintayhtiöksi, Posti Oy:ksi, helpotamme asiakkaidemme asiointia kanssamme. Vuoden alusta asiakkaitamme on palvellut neljä liiketoimintaryhmää: Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita.

Asiakkaiden palvelua helpottaa myös uusi Tuotanto-yksikkö, johon yhdistimme vuoden 2015 alusta koko Postipalveluiden ja Paketti- ja logistiikkapalveluiden tuotannon. Tuotannossa työskentelee noin 17 000 ammattilaista ja se toimii 24 tuntia vuorokaudessa – postilaisista aina joku on liikkeellä joko kuljetuksessa, lajittelussa, jakelussa tai varhaisjakelussa. Heidän ansiostaan Posti tavoittaa 2,8 miljoonaa kotia ja yritystä jokaisena arkipäivänä.

Haastava taloustilanne

Toimintaympäristö pysyi erittäin vaikeana vuonna 2014. Postimäärän lasku kiihtyi sähköisen viestinnän yleistyessä ja raskaan liikenteen volyymit jatkoivat laskuaan Suomessa kolmatta vuotta peräkkäin. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kuitenkin parani 50,8 miljoonaan euroon. Tulosta heikensivät tehdyt rakennejärjestelyt sekä henkilöstön uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät.

Suomessa uudistimme kotimaan runkokuljetustuotantoa ja jatkoimme kappaletavaralogistiikan mittavaa integraatiota, jolla saatiin merkittäviä hyötyjä ja joustavuutta toimintaan. Skandinaviassa liiketoiminta on ollut tappiollista ja siksi jouduimme karsimaan siellä toimintaamme voimakkaasti. Baltian maissa logistiikkaliiketoiminta kehittyi vuoden aikana positiivisesti.

Itella Venäjä -liiketoimintaryhmä teki voitollisen tuloksen, vaikka Venäjän kriisi on vaikuttanut liiketoimintaan epäsuorasti ruplan ja kuluttajien ostovoiman heikentymisen kautta. Venäjän rupla heikentyi vuoden aikana noin 59 %. Tarkkojen ennusteiden tekeminen Venäjän markkinan kehityksestä on erittäin vaikeaa johtuen merkittävistä valuuttakurssivaihteluista sekä sanktioiden kestosta ja laajuudesta. Varaudumme hyvin vaikeaan markkinatilanteeseen vuonna 2015.

OpusCapita tähtää kansainvälistymiseen

Konsernin tukijalkoihin kuuluu taloushallinnon ulkoistuspalveluita ja automaatioratkaisuja tarjoava OpusCapita, jolla on vahva kansainvälistymiseen tähtäävä kasvustrategia. Palveluiden sähköistyminen näkyi vuoden aikana selvästi. OpusCapita toimittaa lähes 200 miljoonaa sähköistä viestiä vuodessa. Pilvipalveluiden kasvu jatkui voimakkaana päätyen 150 %:n kasvuun.

Tavoitteena kannattavuuden parantaminen

Tiukasta taloustilanteesta ja toimialan murroksesta johtuen olemme joutuneet tekemään uudistuksia, joihin on liittynyt valitettavasti myös laajoja henkilöstövähennyksiä. Vähennykset on pyritty toteuttamaan mahdollisimman vastuullisesti ja hallitusti.

Säästöjä on haettu lisäksi 100 miljoonan euron tehostamisohjelmalla, jonka tavoitteet saavutettiin aikataulussa. Tänä vuonna toiminnan tehostamista jatketaan uudella 75 miljoonan euron ohjelmalla. Työpaikkojen ja palvelujen turvaamiseksi on ensisijaisen tärkeää varmistaa liiketoiminnan kannattavuus ja hakea strategian mukaisesti konsernille kasvua uusista palveluista, kuten esimerkiksi verkkokaupasta ja lähilogistiikasta.

Valtioneuvosto hyväksyi vuoden aikana kolmelle Postin kilpailijalle toimilupaehdot postinjakeluun. Terveeseen talouteen kuuluu kilpailu, ja toivotammekin kilpailijat tervetulleiksi. On kuitenkin tärkeää, että sääntelyn ehdot ovat tasapuolisia ja reiluja kaikille toimijoille. Uusille kilpailijoille myönnettiin yhden päivän jakeluvelvoite, kun meitä koskeva jakeluvelvoite on viisipäiväinen. Tämä asettaa yritykset eriarvoiseen kilpailutilanteeseen.

Palvelupisteverkosto laajenee

Kasvavan verkkokaupan myötä asiakkaamme odottavat Postin palvelupisteverkostolta entistä monipuolisempia pakettien nouto- ja lähetystapoja, huomattavasti laajempia aukioloaikoja sekä joustavampaa asiointia. Avasimme vuoden aikana 152 uutta pakettiautomaattia ja palvelupisteiden määrä kasvoi vuoden lopussa lähes 1 450:een. Vastaamme asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin kehittämällä palveluverkostoamme ja lisäämällä digitaalisia palveluja. Posti-mobiilisovellustamme käyttää jo yli 200 000 suomalaista.

Sidosryhmien odotukset läpinäkyvälle ja vastuulliselle liiketoiminnalle kasvavat jatkuvasti. Taloudellinen vastuu edellyttää kannattavaa tulosta, ympäristön kannalta pitää vähentää päästöjä ja yhteiskunnan kannalta tärkeät palvelut on hoidettava laadukkaasti. Meidän on myös huolehdittava henkilöstön hyvinvoinnista ja pidettävä hankintaketjun eettisyys kunnossa. Olemme lisänneet vuoden aikana merkittävästi vuoropuhelua eri sidosryhmiemme kanssa ja aiomme jatkaa tätä työtä myös alkaneena vuonna.


Haluan lopuksi kiittää sekä henkilöstöämme, asiakkaitamme että kaikkia yhteistyökumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä vuoden aikana.

Heikki Malinen
Toimitusjohtaja