Vuosikertomus 2014

Toimintaympäristö

Meihin voimakkaasti vaikuttavat trendit ovat postitoiminnan raju murros, verkkokaupan kasvu ja kuluttajan päätösvallan kasvu, hitaan talouskasvun jakso Euroopassa sekä Venäjän haastava tilanne.

Yleinen taloustilanne jatkui Suomessa heikkona ja ruplan kurssi heikkeni voimakkaasti. Tämän lisäksi Skandinaviassa vallitsi kova kilpailu. Osoitteellisten kirjelähetysten volyymit jatkoivat laskua, samoin sanoma- ja aikakauslehtien volyymit laskivat.

Logistiikan ja kaupan markkinatilanne on heikko. Kappaletavaralogistiikan kuljetusvolyymit pienenivät ja raskaan liikenteen volyymien lasku on jatkunut Suomessa jo lähes kolme vuotta peräkkäin.

Mahdollisuuksia meille tarjoaa pakettien kokonaiskysynnän ja verkkokaupan kasvu sekä OpusCapitan tarjoamien pilvipalveluiden kasvu.

Valtioneuvosto hyväksyi kolmelle Postin kilpailijalle toimilupaehdot postinjakeluun. Myönnetyt postitoimiluvat mahdollistavat osoitteellisen jakelun kilpailun, mutta kilpailu ei vielä vuonna 2014 vaikuttanut meihin. Näkemyksemme mukaan tehdyt toimilupapäätökset yhden päivän jakeluvelvoitteella vähentävät Postin mahdollisuutta tuottaa postilain määrittelemiä yleispalveluita kannattavasti ja täten lisää toiminnan tehostamistarvetta.