Vuosikertomus 2014

Sidosryhmäkysely

Selvitimme laajasti syksyllä 2013, mitä yritysvastuun asioita meidän sidosryhmämme pitävät tärkeinä ja miten he näkevät yritysvastuun toteutuvan Postissa. Kyselytutkimukseen vastasi yli 2 000 henkilöä kattavasti eri sidosryhmistä. Mukana olivat niin kuluttajat, yritysasiakkaat, henkilöstö, alihankkijat, viranomaiset, eduskunta kuin mediakin. Vuonna 2014 vastaavaa tutkimusta ei toteutettu.

Kysyimme sidosryhmiltä ensin, kuinka merkittävinä he näkevät yritysvastuun eri näkökohdat. Kaikki sidosryhmät olivat varsin samoilla linjoilla yritysvastuuasioiden tärkeydestä. Henkilöstö erottui muista vastaajista siten, että se näki kaikki osa-alueet tärkeämpinä kuin muut ryhmät.

Uutena asiana kyselyssä esille nousi verojalanjäljen raportointi, jonka kaikki sidosryhmät kokivat tärkeänä. Aloitimmekin verojalanjäljen raportoinnin jo kesällä 2013 ja kehitimme sitä edelleen vuoden 2014 aikana. Toimitusketjun vastuullisuudesta huolehtiminen korostui selvästi enemmän verrattuna edelliseen vastaavaan selvitykseen. Toimitusketjujen osalta tarve varmistaa eettinen toiminta myös alihankinnoissa on kasvanut.

Tärkeimpien asioiden kärjessä olivat tietoturvan varmistaminen, vastuullinen johtaminen ja esimiestyö sekä toiminnan läpinäkyvyys. Hyvin merkittävinä nähdään myös pitkän tähtäimen taloudellinen kannattavuus, kansalaisten peruspostipalveluiden tarjoaminen ja kehittäminen Suomessa sekä sitoutuminen eettisiin periaatteisiin.

Aiempaan verrattuna toiminnan läpinäkyvyyteen ja taloudelliseen vastuuseen kohdistettiin nyt enemmän odotuksia, kun taas esimerkiksi ympäristöasioiden tärkeys oli hieman laskenut. Sekin on kuitenkin edelleen varsin korkealla tasolla.

Ensimmäistä kertaa kyselyyn vastasivat myös asiakkaamme Venäjällä. Venäläiset asiakkaamme kohdistavat meihin varsin samanlaisia odotuksia kuin suomalaisetkin.

Päivitimme sidosryhmäkyselyn pohjalta olennaisuusanalyysimme ja olemme määritelleet kyselyn tulosten pohjalta keskeiset toimenpiteet, joihin yritysvastuutyössä panostetaan.