Vuosikertomus 2014

Sidosryhmäyhteistyö

Toimialamme on keskellä voimakasta murrosta ja siksi meidän on tärkeää olla sidosryhmävuorovaikutuksessa entistä aktiivisempia. Vain vuoropuhelun kautta voimme ymmärtää sidosryhmiemme tarpeet ja odotukset meitä kohtaan ja kehittää toimintaamme tältä pohjalta. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat asiakkaat, henkilöstö, valtio omistajana, poliittiset päätöksentekijät, viranomaiset, kumppanit alihankinnassa, tutkimuksessa ja toimialalla sekä media.

Sidosryhmien tärkeinä pitämät asiat on raportoitu kohdassa Sidosryhmäkysely.

Oheisessa taulukossa on esitelty keskeisiä sidosryhmiämme ja heidän odotuksiaan meitä kohtaan. Lisäksi taulukossa esitellään vuoden 2014 keskeisimpiä vuorovaikutuksen välineitä ja muotoja.

 

Sidosryhmä Odotukset        Vuorovaikutuksen välineet ja tärkeimmät tulokset vuonna 2014
Asiakkaat
 • Laadukkaat ja luotettavat posti- ja logistiikkapalvelut sekä taloushallinnon palvelut kohtuuhinnoin.
 • Tietoturva ja yksityisyyden suoja kaikissa palveluissa.
 • Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin.
 • Uudistuminen asiakastarpeiden mukaisesti.
 • Ratkaisuja digitalisoitumiseen.
 • Ympäristötehokkuus.

 

 • Hyödynsimme asiakastyytyväisyystutkimuksia ja palautteita.
 • Postin palvelupisteiden määrää lisättiin vuoden aikana 138:lla.
 • Toimimme ympäristöystävällisesti muun muassa vähentämällä ajoneuvojemme päästöjä. Postin jakeluautojen päästöt vähenivät vuoden aikana 6 %.
Henkilöstö
 • Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu.
 • Kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen palkitseminen.
 • Vastuullinen johtaminen ja esimiestyö.
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen.
 • Tiedonkulku ja osallistuminen.

 

 • Voittopalkkiojärjestelmä kattaa koko konsernin.
 • Työturvallisuuteen panostettiin ja konsernissa järjestettiin muun muassa johdon turvallisuuskävelyjä.
 • Posti joutui sopeuttamaan toimintaansa muun muassa perinteisen postin voimakkaaseen kysynnän laskuun. Vuoden aikana käytiin läpi yhteistoimintaneuvotteluita, joissa henkilöstön määrää sopeutettiin vallitsevaan tilanteeseen.
 • Posti käynnisti henkilöstölleen pidemmän aikavälin tukiohjelman, joka tarjoaa rahallisen kertakorvauksen lisäksi valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen.
 • Henkilöstön käytössä on aloitepankki, joka on sähköinen kanava aloitteiden jakamiseen ja käsittelyyn Postin sisällä.
 • Henkilöstön käytössä on palautekanava, jonka kautta henkilöstö voi antaa palautetta sekä eettisiin ohjeisiin liittyvistä asioista että tasa-arvotoimikunnassa käsiteltävistä asioista. Palautetta voi antaa nimellä tai nimettömänä.
 • Yhteistoiminta henkilöstön edustajien kanssa jatkui aktiivisena. Myös johdon ja luottamusmiesten säännöllisiä yhteistyötapaamisia jatkettiin.
Omistaja, poliittiset päättäjät ja viranomaiset
 • Laadukkaat ja luotettavat postipalvelut kohtuuhinnoin kaikkialla Suomessa.
 • Kannattavuus ja vakavaraisuus.
 • Hyvä hallintotapa ja toiminnan läpinäkyvyys.
 • Henkilöstön aseman ja oikeuksien kunnioittaminen ja ympäristövastuullisuus.
 • Omistaja-arvon kasvattaminen kestävällä ja vastuullisella tavalla.

 

 • Työntekijän toimintaohjeisiin (Employee Code of Conduct) liittyviä verkkokoulutuksia jatkettiin.
 • Postin palvelupisteiden määrää lisättiin vuoden aikana 138:lla.
Yhteistyökumppanit alihankinnassa, tutkimuksessa ja toimialalla
 • Läpinäkyvät hankintakriteerit ja toimittajien tasapuolinen kohtelu.
 • Pilotointi- ja tutkimuskohde uusille teknologioille ja liiketoimintamalleille.
 • Aktiivinen rooli kansainvälisissä toimialayhteisöissä.

 

 • Pysyvä jäsenyys kansainvälisissä PostEuropessa, UPU:ssa (Universal Postal Union) ja IPC:ssä (International Post Corporation).
 • Jäsenyys Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto PALTA ry:ssä, FiCom ry:ssä ja Finnish Business & Society ry:ssä (FIBS).
Media
 • Luotettava ja nopea tiedonkulku.
 • Hyvä tavoitettavuus ja ripeä palvelu.

 

 • Julkaisimme vuoden aikana noin 300 tiedotetta.
 • Järjestimme toimittajatapaamisia ja tarjosimme toimittajille tietoa toimialamme uutisista ja ajankohtaisista ­tapahtumista.
 • MediaDesk palvelee toimittajia; medialta tuli lähes 600 yhteydenottoa. Median haastattelupyyntöihin vastattiin pääsääntöisesti 30 minuutissa.