Vuosikertomus 2014

Toimittaja-auditoinnit

Olemme määritelleet yleiset menettelyohjeet (Supplier Code of Conduct), joiden noudattamista edellytämme kaikilta palvelun- ja tavarantoimittajiltamme. Ohjeessa määritellään keskeiset toimintatavat koskien laillisuuden lisäksi esimerkiksi korruptiota, ihmisoikeuksia, lapsityövoimaa, syrjintää, työskentelyolosuhteita ja ympäristön huomioimista.

Toteutimme vuoden aikana kaikki hyväksyttyjä avaintoimittajia koskevan itsearvioinnin. Arviointi koski toimintamaistamme Suomea, Ruotsia, Viroa, Latviaa ja Liettuaa. Muut toimintamaat olivat arvioinnin ulkopuolella. Kontaktoimme yhteensä 740 toimittajaa, ja tavoitteena oli, että arvioinnin suorittaisi vähintään 75 % toimittajista. Tavoite ylitettiin, vuoden loppuun mennessä vastausprosentti oli 84 %.

Aloitimme myös toimittaja-auditoinnit, ja niitä tehtiin vuoden aikana yhteensä 10. Auditointiprosessi suunniteltiin yhteistyössä hankinnan ja riskienhallinnan kanssa. Kaikki auditoinnit tehtiin toimittajien luona ja ne sisälsivät seuraavien osa-alueiden tarkastuksen: toimittajien menettelyohjeet, sopimuksenmukaisuus, toiminnan vastaavuus, laatujohtaminen, ympäristöjohtaminen ja riskienhallinta.

Toimittaja-arviointi otettiin osaksi uuden toimittajan kriteeristöä, jolloin varmistamme sen, että kaikki konsernin toimittajat vastaavat Postin vaatimuksiin.