Vuosikertomus 2014

Verojalanjälki 2014


Posti noudattaa verojalanjäljen raportoinnissa valtion omistajaohjauksen 1.10.2014 valtion enemmistöomisteisille yhtiöille antamaa ohjeistusta koskien maakohtaista verojen raportointia.

Verostrategia

Konsernin kaikki yhtiöt ovat sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja täyttämään kaikki kussakin maassa voimassa olevassa lainsäädännössä asetetut velvoitteet ja vaatimukset. Kaikki verot maksetaan ajallaan ilman viivytyksiä. Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on varmistaa, että konsernin efektiivinen veroaste on samalla tasolla kuin Suomessa kulloinkin voimassaoleva yrityksen tuloverokanta.

Posti ei harjoita verosuunnittelua, jonka tarkoituksena olisi keinotekoisesti vähentää konsernin verotettavaa tuloa. Konserni toimii veroasioissa lainsäädännön ja oikeuskäytännön puitteissa suunnitellessaan yhtiöiden verotettavaa tulosta. Tämänkaltaisia asioita voivat olla esimerkiksi tytäryhtiöön kertyneiden verotappioiden hyödyntäminen tai konserniavustusten antaminen. Verotuskäytännön selventämiseksi voidaan hankkia verottajalta joko suullista ohjausta tai kirjallinen päätös suunnitellun toimenpiteen verotuksellisesta käsittelystä. Veroriskien hallinta on osa konsernin riskienhallintaprosessia.

Veroasioiden hallinta

Veroasioiden hallinta on keskitetty konsernitalous-yksikköön, joka vastaa veroasioiden hallinnasta ja seurannasta konsernitasoisesti. Verotukseen liittyvät päätökset tehdään konsernitasoisesti. Periaatteelliset merkittävät linjaukset tuodaan emoyhtiön hallitukseen päätettäväksi. Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja raportoi verotukseen liittyvistä asioista säännöllisesti konsernin tarkastusvaliokunnalle. Veroasioiden hallinnan keskeisin tehtävä on varmistaa, että kaikki konsernin yhtiöt noudattavat verolainsäädännön määräyksiä kaikissa toimintamaissa.

Veroraportoinnissa noudatetut periaatteet

Tässä raportissa esitettävät tiedot perustuvat konsernin laskentajärjestelmistä keräämiin tietoihin. Veroilla tarkoitetaan julkisyhteisöille maksettuja veroja tai veronluonteisia maksuja, olivatpa ne sitten yhtiön itsensä maksamia tai tilittämiä veroja. Verojen luonne ja määrät vaihtelevat maittain merkittävästi. Maksetuilla veroilla tarkoitetaan konserniyhtiöiden maksamia veroja, jotka pääsääntöisesti kirjataan yhtiön tilinpäätöksessä kuluiksi. Tilitetyillä veroilla tarkoitetaan yhtiöiden keräämiä veroja tai maksuja, jotka tilitetään veronsaajille usein muiden kuin yhtiön itsensä puolesta.

Yhtiö on rajannut veroraportoinnin koskemaan vain olennaisia maita, minkä perusteella tiedot esitetään maakohtaisesti Suomen ja Venäjän osalta. Konsernin liikevaihdosta yli 82 % tulee näistä maista. Nämä maat ovat strategian mukaisesti yhtiön päämarkkina-alueet. Muut toimintamaat on ryhmitelty Skandinavian ja Muiden maiden alle. Posti käyttää vastaavaa maantieteellistä jakaumaa myös konsernitilinpäätöksessään.

Muiden maiden kuin Suomen ja Venäjän osalta tiedot esitetään maaryhmäkohtaisesti, koska raportoitavat tiedot eivät ole olennaisia ja toisaalta niiden esittäminen maittain voisi vaarantaa luottamuksellisten tietojen julkitulon, kuten esimerkiksi asiakastietojen tai hinnoittelun osalta. Konsernin näkökulmasta raportoitavien tietojen määrä ei ole olennainen, kun yksittäisen maan osalta maksettavien verojen määrä on enintään viisi miljoonaa euroa.

Konsernilla on toimintaa 11 maassa. Näiden lisäksi Postilla on useita yhtiöitä maissa, joissa konserni ei harjoita enää liiketoimintaa. Olennaisuusrajaa arvioitaessa on epäolennaisuuden rajana pidetty yhden miljoonan euron liikevaihtoa kunkin yksittäisen tytäryhtiön osalta. Tämänkaltaiset yhtiöt on jätetty raportoinnin ulkopuolelle, koska yhtiöiden maksamien verojen määrä on vähäinen suhteessa konsernin antamiin tietoihin. Kyseisenkaltaiset yhtiöt sijaitsevat Skandinavian ja Muut maat -ryhmissä.

Konsernirakenteen muutoksista tilikauden aikana on kerrottu tarkemmin konsernin tilinpäätöstiedotteessa.

 

miljoonaa euroa

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Liikevaihto

1 359

172

212

117

Tulos ennen veroja

77

8

-21

1

Henkilöstön määrä

18 033

3 063

656

1 400

Maksetut verot yhteensä

32

11

6

3

Tilitetyt verot yhteensä

306

18

13

6

Saadut julkiset tuet

0

0

0

0

         
         

Konsernin efektiivinen verokanta vuonna 2014 oli 3,4 % (2013: 418,2 %). Efektiivisen verokannan määrään vaikutti merkittävästi taseen laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden aikana. Konsernin emoyhtiö sai tilikauden aikana merkittävän määrän tytäryhtiöosinkoja, jotka ovat Suomessa verovapaita. Nämä osingot tulivat Muut maat -ryhmässä olevilta tytäryhtiöiltä. Konsernin Suomeen maksamien tuloverojen määrä pieneni merkittävästi edellisvuoteen verrattuna toiminnallisen tuloksen heikentymisen takia.


Konsernin maksamat verot verolajeittain ja maaryhmittäin


Maksetut verot,

miljoonaa euroa

Yhteensä

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Tuloverot

2

1

1

0

0

Kiinteistöverot

4

3

2

0

0

Työnantajamaksut

30

12

9

6

3

Ympäristöverot

14

14

0

0

0

      

Konsernin tilittämät verot verolajeittain ja maaryhmittäin


Tilitetyt verot,

miljoonaa euroa

Yhteensä

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Arvonlisäverot

197

178

13

4

2

Palkkaverot

145

127

5

9

4