Vuosikertomus 2014

Henkilöstövähennyksiä

Jouduimme tekemään vuoden aikana henkilöstömme osalta vaikeita ratkaisuja ja käymään läpi useita yhteistoimintaneuvotteluja. Vuonna 2014 henkilöstövähennyksiä oli yhteensä 1 646 henkilötyövuotta. Näistä tuotannollis-taloudellisista syistä vähennettiin 741 henkilötyövuotta, vapaaehtoisten irtisanomis- ja eläkejärjestelyiden kautta vähentyi 59 henkilötyövuotta ja yritysjärjestelyiden kautta 846 henkilötyövuotta.

Kävimme yhteistoimintaneuvotteluja perusjakelussa, runkokuljetuksessa, OpusCapitan taloushallinnon ulkoistuspalveluissa, lajittelutoiminnoissa, hallinnollisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtävissä sekä Skandinavian logistiikkatoiminnoissa.

Meille on tärkeää toimia vastuullisesti ja hallitusti. Etsimme ratkaisumalleja henkilöstövaikutuksiin yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Olemme Suomessa sopineet muutosturvasta Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn kanssa. Sovellamme sopimuksen mukaista muutosturvaa tasapuolisesti kaikkiin henkilöstöryhmiimme. Sopimusta sovelletaan tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla käytävien yhteistoimintamenettelyjen yhteydessä.

Vastuullisena työnantajana haluamme entistä vahvemmin tukea henkilöstöä selviytymään muutostilanteesta, jossa perinteisen postityön kysyntä vähenee. Käynnistimme alkuvuodesta Uusi polku –nimisen tukiohjelman henkilöstölle. Ohjelma tarjoaa rahallisen kertakorvauksen lisäksi valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Ohjelmaan on hakenut vuoden loppuun mennessä lähes 1 000 työntekijää ja siihen on hyväksytty yli 600 työntekijää.