Vuosikertomus 2014

Henkilöstövastuun johtaminen

Henkilöstöstrategiamme luo suuntaviivat henkilöstön kehittämiseksi liiketoiminnan ja henkilöstön tarpeiden mukaisesti ja yritysvastuusta huolehtien. Henkilöstövastuumme periaatteet ja työntekijöiden eettinen ohjeisto ovat hyvin linjassa YK:n Global Compact -aloitteen kanssa.

Mittaamme johtamisen laatua ja työyhteisön tilaa vuosittain henkilöstökyselyllä. Käytämme tuloksia organisaatiokulttuurimme sekä prosessiemme ja toimintamalliemme kehitystyössä. Hyödynnämme yksikkötasoisia tuloksia yksikön työilmapiirin, toimintatapojen ja esimiestoiminnan kehittämisessä. Yhteistoiminta henkilöstön kanssa on aktiivista, ja johto ja luottamusmiehet tapaavat säännöllisesti yhteistyötapaamisissa.

Johtamisen kulmakivet luovat perustan yhtenäiselle tavalle johtaa kaikissa yksiköissä. Ne kertovat, mitä me odotamme hyvältä johtajalta ja esimieheltä. Muutosjohtamisen toimintamalli tukee liiketoimintajohtoa.

Työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeä osa henkilöstöstrategiaamme. Seuraamme henkilöstömme työhyvinvoinnin tilaa mittaristolla, johon kuuluvat vuosittainen henkilöstökysely Voice, sairauspoissaolojen määrä ja niihin johtaneet syyt sekä työkyvyttömyys ja eläköitymisen ja työtapaturmien tunnusluvut.

Kaikille työntekijöillemme suunnattu Työntekijän toimintaohje (Employee Code of Conduct) käsittelee lakien ja säädösten noudattamista, noudatettavia hyviä liiketoimintaperiaatteita, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa, eturistiriitojen välttämistä, epäeettisten kauppatapojen kieltoa ja vastuuta ympäristöstä. Ohje sisältää ydinasiat, jotka auttavat työntekijöitämme valitsemaan oikean menettelytavan omaa harkintaa edellyttävissä työelämän tilanteissa.