Vuosikertomus 2014

GRI G4 -raportointi

Yritysvastuun raportointimme perustuu GRI G4 -ohjeistoon (Global Reporting Initiative). Lisäksi noudatamme valtio-omistajan asettamia raportointivaatimuksia. Keskitymme raportoinnissa GRI-ohjeiston mukaisesti niihin tekijöihin, jotka ovat meidän toimintamme kannalta keskeisiä ja sidosryhmiemme näkökulmasta olennaisia. Tämä raportti noudattaa GRI G4 -ohjeistoa ja kattaa taloudellisen, sosiaalisen, yhteiskunnallisen ja ympäristövastuun keskeiset osa-alueet.

Postin oman arvion mukaan vastuullisuusraportointi vastaa GRI G4 -ohjeiston peruslaajuutta (Core). Sen mukaisesti Posti raportoi toimintaansa liittyvät olennaiset yritysvastuun tiedot ja tunnusluvut siten, että raportti antaa riittävän ja tasapainoisen kuvan yritysvastuusta ja sen vaikutuksista. Raportin sisällön vertailu GRI G4 -ohjeistoon on esitetty GRI-indeksissä.

Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti. Esitettyjen tietojen oikeellisuus on varmistettu sisäisesti. Ulkopuolinen arvioitsija on käynyt läpi olennaisuuden arviointiprosessin vastaavuuden GRI G4 -ohjeistoon.

GRI-sisältöindeksi

Tunnus

GRI:n sisältö (G4)

Sijainti

Lisätiedot

 

Strategia ja analyysi

   

G4-1

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

 

G4-2

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Strategia

Olennaisuusanalyysi

Yritysvastuun riskit

 
 

Organisaation taustakuvaus

   

G4-3

Raportoivan organisaation nimi

 

Posti Group Oyj

G4-4

Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut

 Posti Group lyhyesti  

G4-5

Organisaation pääkonttorin sijainti

 

Posti Groupin pääkonttori sijaitsee Helsingissä

G4-6

Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta

Posti Group lyhyesti

 

G4-7

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

Osakepääoma ja omistus

 

G4-8

Markkina-alueet

Postipalvelut
Palvelu- ja logistiikkapalvelut
Itella Venäjä
OpusCapita
 

G4-9

Raportoivan organisaation koko

Avainluvut

 
       

G4-10

Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna

Henkilöstö

 

G4-11

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

Henkilöstö

 

G4-12

Organisaation toimitusketju

Vastuullinen hankinta

 

G4-13

Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla

 

Ei merkittäviä muutoksia raportointikaudella

G4-14

Varovaisuuden periaatteen soveltaminen

 

Varovaisuuden periaate on huomioitu lakisääteisten vaatimusten mukaisesti

G4-15

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

Vastuullisuuden johtaminen

 

G4-16

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Sidosryhmäyhteistyö

 
 

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

G4-17

Konsernin laskentaraja

Posti Group lyhyesti

Konserniyritykset

 

G4-18

Raportin sisällönmäärittely

Olennaisuusanalyysi

 

G4-19

Olennaiset näkökohdat

Tunnistetut olennaiset näkökohdat

 

G4-20

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä

Data ja GRI-indikaattorit

 

G4-21

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella

Data ja GRI-indikaattorit

 

G4-22

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

 

Ei merkittäviä muutoksia raportointikaudella

G4-23

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

 

Ei merkittäviä muutoksia raportointikaudella

 

Sidosryhmävuorovaikutus

   

G4-24

Luettelo organisaation sidosryhmistä

Sidosryhmäyhteistyö

 

G4-25

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

Sidosryhmäyhteistyö

 

G4-26

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

Sidosryhmäyhteistyö

 

G4-27

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Sidosryhmäyhteistyö

 
 

Raportin kuvaus

   

G4-28

Raportointijakso

Data ja GRI-indikaattorit

 

G4-29

Edellisen raportin päiväys

Data ja GRI-indikaattorit

 

G4-30

Raportin julkaisutiheys

Data ja GRI-indikaattorit

 

G4-31

Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja

Data ja GRI-indikaattorit

 
       

G4-32

GRI-sisältövertailu

GRI G4-raportointi

Itsearviointi. Ulkopuolista varmennusta ei ole tehty

G4-33

Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen

GRI G4-raportointi

 
 

Hallinto

   

G4-34

Hallintorakenne ja valiokunnat

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

 

G4-35

Vastuunjako

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

 

G4-36

Vastuuhenkilöt

Johtaminen

 

G4-37

Sidosryhmien konsultointi

Sidosryhmäyhteistyö

 

G4-42

Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

 

G4-45

Hallituksen rooli riskien
tunnistamisessa ja hallinnassa

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

 

G4-46

Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

 

G4-47

Riskiarviointien frekvenssi

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

 

G4-48

Yritysvastuuraportin hyväksyminen

Data ja GRI-indikaattorit

 

G4-49

Epäkohtien kommunikointi

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

 

G4-51

Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys

 

G4-56

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Johtaminen

Työntekijän toimintaohje

Yritysvastuun periaatteet

Toimittajan menettelyohjeet

 

G4-57

Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto

Työntekijän toimintaohje

 

G4-58

Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen

Työntekijän toimintaohje

 
       
 

Tunnus

GRI:n sisältö

Sijainti

Lisätiedot

 

Johtamistavan kuvaus

   
 

Taloudellinen vastuu

   

G4-EC1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

Taloudellinen kannattavuus

Verojalanjälki

 

G4-EC4

Valtiolta saadut avustukset

Liiketoiminnan muut tuotot

 

G4-EC9

Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa

Hankintapolitiikka

 
 

Ympäristövastuu

   

G4-EN3

Organisaation oma energiankulutus

Ympäristöraportointi

 

G4-EN5

Energiaintensiteetti

Ympäristöraportointi

 

G4-EN6

Energiankulutuksen vähentäminen

Energiatehokkuus

 

G4-EN15

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt
(scope 1)

Ympäristöraportointi

 

G4-EN16

Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2)

Ympäristöraportointi

 

G4-EN17

Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3)

Ympäristöraportointi

 

G4-EN18

Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti

Energiatehokkuus

 

G4-EN19

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Energiatehokkuus

 

G4-EN21

Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaa

Ympäristöraportointi

 

G4-EN23

Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti

Ympäristöraportointi

 

G4-EN24

Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus

 

Ei merkittäviä vuotoja raportointikaudella

G4-EN27

Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus

Posti Green -palvelut

 

G4-EN29

Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

 

Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella

G4-EN30

Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset

Ympäristötase

 

G4-EN32

Prosenttiosuus uusista toimittajista,
jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti

Vastuullinen hankinta

 
 

Henkilöstövastuu

   

G4-LA1

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

Henkilöstöstä huolehtiminen

Vain Suomi, mutta kehitämme HR-raportointia

G4-LA4

Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin

Henkilöstöstä huolehtiminen

 

G4-LA6

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaotteluna alueittain ja sukupuolen mukaan

Henkilöstöstä huolehtiminen

 
       

G4-LA11

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus

Henkilöstöstä huolehtiminen

 

G4-LA13

Naisten ja miesten peruspalkkojen ja palkitsemisen suhde henkilöstöryhmittäin merkittävissä toimipaikoissa

Henkilöstöstä huolehtiminen

 

G4-LA14

Prosenttiosuus uusista toimittajista,
jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti

Hankintapolitiikka  

 

G4-LA16

Työoloihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

 

Työoloihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjä, käsiteltyjä ja ratkaistuja epäkohtia oli yhteensä neljä.

G4-HR3

Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet

 

Ei syrjintätapauksia raportointikaudella

G4-HR10

Prosenttiosuus uusista toimittajista,
jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti

Hankintapolitiikka  

 

G4-HR12

Ihmisoikeuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

 

Ei ihmisoikeuksiin liittyviä rekisisteröityjä, käsiteltyjä tapauksia raportointikaudella

 

Yhteiskuntavastuu

   

G4-SO4

Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus

Työntekijän toimintaohje

 

G4-SO5

Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

 

Ei vahvistettuja lahjontatapauksia raportointikaudella

G4-SO6

Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain

 

Posti Group ei tue poliittisia tahoja

G4-SO7

Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset

 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös 25.6.2014 asiassa, jossa Postin epäiltiin käyttävän väärin määräävää markkina-asemaa osoitteettoman suoramainonnan jakeluissa. Postin ei todettu menetelleen kilpailulain vastaisesti. Asian käsittely jatkuu Markkinaoikeudessa ja Helsingin käräjäoikeudessa

G4-SO8

Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvomäärä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

 

Ei merkittäviä sakkoja tai rangaistuksia raportointikaudella

G4-SO9

Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti

Hankintapolitiikka  

 
       

G4-PR2

Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan

Hallituksen toimintakertomus

Ei merkittäviä määräysten ja periaatteiden rikkomuksia raportointikaudella

G4-PR5

Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset

Asiakaslupaukset

Mittarit ja tavoitteet

 

G4-PR7

Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan

 

Ei merkittäviä määräysten ja periaatteiden rikkomuksia raportointikaudella

G4-PR8

Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä

Riskit

Asiakkaat

 

 

G4-PR9

Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo

 

Ei merkittäviä sakkoja tai rangaistuksia raportointikaudella