Vuosikertomus 2014

Data ja GRI-indikaattorit

Raportoimme tiedot vuosittain ja raportointikausi on 1.1.–31.12. Raportoimme yritysvastuun osa-alueiden keskeiset tunnusluvut hallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Raportoimme yritysvastuusta sekä internetsivujen että vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin kautta.

Raportointi kattaa kaikki emoyhtiömme ja tytäryhtiöidemme toiminnot, ellei siitä ole erikseen mainittu. Se kattaa kaikki konsernitoiminnot mukaan lukien kaikki toimintamaat. Raportoinnissa ei huomioida alihankkijoiden eikä osakkuusyhtiöiden toimintoja. Olemme raportoineet tunnuslukujen kattavuuden kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä.

Vaikka lähtökohtana on globaali yritysvastuutarkastelu, meitä koskee Suomessa yleispalveluvelvoite ja meidän yhteiskunnallinen asemamme on keskeisempi kuin muissa toimintamaissa. Tämän takia olemme nostaneet yhteiskunnallisen vastuun omaksi vastuualueeksi. Raportoimme yhteiskuntavastuun pääasiassa vain Suomen osalta.

Henkilöstöä koskevat tiedot ovat GRI-raportoinnin piirissä pääasiassa vasta Suomen osalta. Olemme käyttäneet tunnuslukujen laskennassa henkilöstölukujen osalta kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toimintakertomuksen laatimisesta.

Ympäristöraportointi on kattanut vuodesta 2009 alkaen konsernin kaikki toimintamaat. Ympäristövastuun tunnusluvut kattavat konsernimme ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät toiminnot kaikissa toimintamaissa. Suomessa ympäristölaskennassa ovat myös mukana kuljetusten alihankinnan ympäristövaikutukset.

Hiilidioksidipäästöjen laskennan piirissä on kaikki Postin liiketoiminnat. Laskennassa käyttämämme keskeisimmät ohjeistavat standardit ovat:

  • WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) Greenhouse Gas Protocol ja
  • GHG Inventory Standard for the Postal Sector, joka sisältää edellisestä johdetut yksityiskohtaisemmat ohjeet toimialalle.

Taloudellisen vastuun tiedot ja tunnusluvut on saatu konsernitilinpäätöksestä, joka on laadittu EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti. Sitä laadittaessa olemme noudattaneet 31.12.2014 voimassa olleita IAS- ja IFRS-standardeja sekä niiden SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Kahden julkisen kaupankäynnin kohteena olevan pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijana olemme velvollisia toteuttamaan säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta rajoitetuin osin. Tiedonantovelvollisuutemme perustuu Suomen arvopaperimarkkinalakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja määräyksiin. Talousviestintämme on kuvattu tarkemmin talousviestinnän politiikassa, joka on luettavissa osoitteessa www.posti.com/talous. Julkistamme myös tulosjulkistuksen yhteydessä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 54 tarkoitetun selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästämme.