Vuosikertomus 2014

 

Konsernin tase


miljoonaa euroa

Liite

31.12.2014

31.12.2013

Pitkäaikaiset varat

   

Liikearvo

13

183,1

180,0

Muut aineettomat hyödykkeet

13

59,4

70,1

Sijoituskiinteistöt

14

11,0

12,4

Aineelliset hyödykkeet

15

516,4

625,5

Osuudet osakkuusyrityksissä

16

0,0

0,4

Muut pitkäaikaiset sijoitukset

19

5,9

6,0

Pitkäaikaiset saamiset

20

10,5

12,5

Laskennalliset verosaamiset

21

16,0

20,6

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

802,2

927,4

    

Lyhytaikaiset varat

   

Vaihto-omaisuus

22

5,1

7,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset

23

268,5

311,0

Tuloverosaamiset

 

1,7

1,8

Myytävissä olevat rahoitusvarat

24

0,3

0,7

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

24

12,0

0,0

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

25

88,0

85,8

Rahavarat

26

98,7

81,0

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 

474,3

488,2

    

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

27

14,7

-

    

Varat yhteensä

 

1 291,3

1 415,6

    
    

miljoonaa euroa

Liite

31.12.2014

31.12.2013

Oma pääoma

   

Osakepääoma

28

70,0

70,0

Käyttörahasto

28

142,7

142,7

Käyvän arvon rahasto

28

0,2

0,0

Muuntoerot

28

-94,6

-21,3

Kertyneet voittovarat

 

455,6

464,4

Oma pääoma yhteensä

 

573,8

655,8

    

Pitkäaikaiset velat

   

Laskennalliset verovelat

21

31,6

43,7

Pitkäaikaiset korolliset lainat

31

283,5

283,6

Muut pitkäaikaiset velat

32

11,4

11,5

Pitkäaikaiset varaukset

30

12,6

12,8

Eläkevelvoitteet

29

16,3

11,3

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

355,4

362,8

    

Lyhytaikaiset velat

   

Lyhytaikaiset korolliset lainat

31

12,0

21,5

Ostovelat ja muut velat

32

343,9

357,8

Tuloverovelat

 

0,3

2,6

Lyhytaikaiset varaukset

30

6,0

15,0

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

362,1

397,0

    

Velat yhteensä

 

717,5

759,8

    

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

1 291,3

1 415,6