Vuosikertomus 2014

Konsernin rahavirtalaskelma


miljoonaa euroa

Liite

2014

2013

Tilikauden tulos

 

-4,4

7,7

Oikaisut:

   
 

Poistot

9

86,0

92,1

 

Arvonalentumiset

9

4,4

24,3

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot

4

-1,9

-6,6

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot

10

1,0

1,3

 

Rahoitustuotot

11

-26,6

-25,2

 

Rahoituskulut

11

33,1

35,6

 

Tuloverot

12

-0,2

-10,1

 

Muut oikaisut

 

3,6

-19,4

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

 

95,0

99,6

     
 

Myynti- ja muiden saamisten muutos

 

24,5

9,0

 

Vaihto-omaisuuden muutos

 

2,3

-1,4

 

Osto- ja muiden velkojen muutos

 

-13,1

-11,3

Käyttöpääoman muutos

 

13,7

-3,6

     

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

 

108,6

95,9

     
 

Maksetut korot

 

-21,2

-20,6

 

Saadut korot

 

7,6

7,1

 

Muut rahoituserät

 

3,1

1,4

 

Maksetut verot

 

-4,9

-2,4

Rahoituserien ja verojen rahavirta

 

-15,4

-14,6

     

Liiketoiminnan rahavirta

 

93,2

81,3

     

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin

 

-11,4

-6,2

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin

 

-31,5

-34,6

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

 

1,9

6,9

Hankitut liiketoiminnot

2

-3,6

0,0

Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla

2

0,7

12,5

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

 

0,2

-29,8

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

 

-12,0

-

Muu investointien rahavirta

 

9,5

2,0

Investointien rahavirta

 

-46,3

-49,2

     

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

31

-12,5

0,0

Pitkäaikaisten lainojen lisäykset

31

0,2

-

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

 

-

-25,1

Rahoitusleasingvelkojen maksut

 

-10,9

-7,4

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

24

-

0,3

Maksetut osingot

 

-

-6,8

Rahoituksen rahavirta

 

-23,2

-39,0

     

Rahavarojen muutos

 

23,7

-6,8

     

Rahavarat tilikauden alussa

26

81,0

90,3

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

 

-5,9

-2,5

Rahavarat  tilikauden lopussa

26

98,7

81,0