Vuosikertomus 2014

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa vakituisessa tai osa-aikaisessa työsuhteessa 23 289 (25 877) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 24 617 (27 253). Tämä vastaa laskennallisesti 21 852 (23 712) henkilötyövuotta, joista ulkomailla oli keskimäärin 5 226 (5 650).

Henkilöstö jakaantui seuraavasti:

Itella Viestinvälitys 14 473 (16 633)
Itella Logistiikka 3 035 (3 211)
Itella Venäjä  2 919 (3 341)
OpusCapita       2 292 (2 121)
Konserni- ja muut toiminnot                               
570 (571)

Suomen ulkopuolella työskenteleviä oli vuoden lopussa 5 264 (5 614). Suomessa työskenteleviä oli vastaavasti 18 025 (20 263). Emoyhtiössä oli vuoden 2014 lopussa 360 (380) työntekijää. Emoyhtiön keskimääräinen henkilöstömäärä oli 361 (379).

Konsernin henkilöstö                                            2014      2013      2012
Palkat ja palkkiot, milj. euroa    684,7      713,4          713,8
Henkilöstö 31.12.   23 289   25 877    27 816
Henkilöstö keskimäärin   24 617   27 253   27 460

Konsernin palkat ja palkkiot laskivat 28,7 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökuluihin sisältyi henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja 25,8 (17,5) miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen sisältyy 1,0 miljoonan euron kuluvaraus koko henkilöstön voittopalkkiota varten. Lisäksi on tehty varaus vuosittaista tulospalkkiojärjestelmää ja johdon pitkän tähtäimen tulospalkkiojärjestelmää varten.

Vuoden 2014 aikana Suomessa solmittiin 505 uutta vakituista työsuhdetta. Henkilöstövähennyksiä oli yhteensä 1 646 henkilötyövuotta. Näistä tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanottiin 741 henkilötyövuotta, vapaaehtoisten irtisanomis- ja eläkejärjestelyiden kautta vähentyi 59 henkilötyövuotta ja yritysjärjestelyiden kautta 846 henkilötyövuotta.

Posti käynnisti tammikuussa Uusi polku -ohjelman, joka tarjoaa henkilöstölle taloudellisen tuen lisäksi valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Ohjelmaan on hakenut vuoden loppuun mennessä 946 työntekijää ja siihen on hyväksytty 614 työntekijää.