Vuosikertomus 2014

Tase


euroa

Liite

31.12.2014

31.12.2013

VASTAAVAA

   
    

Pysyvät vastaavat

   

Aineettomat hyödykkeet

11

7 447 179,36

7 899 051,13

Aineelliset hyödykkeet

12

5 464 942,12

6 947 459,35

Sijoitukset

13

830 871 345,81

701 689 474,45

Pysyvät vastaavat yhteensä

 

843 783 467,29

716 535 984,93

    

Vaihtuvat vastaavat

   

Vaihto-omaisuus

14

822,77

204 111,28

Pitkäaikaiset saamiset

15

86 386 564,29

187 858 695,61

Lyhytaikaiset saamiset

16

104 470 770,86

133 985 715,61

Rahoitusarvopaperit

 

158 282 359,79

120 517 164,87

Rahat ja pankkisaamiset

 

12 951,60

49 807,67

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

 

349 153 469,31

442 615 495,04

    

Vastaavaa yhteensä

 

1 192 936 936,60

1 159 151 479,97

    

VASTATTAVAA

   
    

Oma pääoma

18

  

Osakepääoma

 

70 000 000,00

70 000 000,00

Käyvän arvon rahasto

 

166 467,98

-48 336,89

Muut rahastot

 

142 703 761,93

142 703 761,93

Edellisten tilikausien voitto

 

426 973 483,79

473 956 690,16

Tilikauden voitto/tappio

 

139 103 492,13

-46 983 206,37

Oma pääoma yhteensä

 

778 947 205,83

639 628 908,83

    

Pakolliset varaukset

19

1 287 274,11

1 176 541,87

    

Vieras pääoma

   

Pitkäaikainen vieras pääoma

21

255 883 456,02

256 138 158,17

Lyhytaikainen vieras pääoma

22

156 819 000,64

262 207 871,10

Vieras pääoma yhteensä

 

412 702 456,66

518 346 029,27

    

Vastattavaa yhteensä

 

1 192 936 936,60

1 159 151 479,97