Vuosikertomus 2014

Rahavirtalaskelma


euroa

2014

2013

Liiketoiminnan rahavirta

  

Tulos ennen satunnaisia eriä

85 280 336,56

-91 246 933,12

Oikaisut:

  
 

Poistot ja arvonalentumiset

5 939 228,17

5 294 953,10

 

Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot

34 231,16

13 373 908,83

 

Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+)

-143 381 759,98

3 517 532,16

 

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

-33 382 416,97

41 791 746,49

 

Fuusiotappio

53 140 506,53

0,00

 

Muut oikaisut

342 394,76

330 060,00

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-32 027 479,77

-26 938 732,54

    
 

Korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+)

26 127 300,83

-21 872 655,87

 

Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+)

79 876,08

-400 151,97

 

Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)

203 288,51

-123 083,81

 

Korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)

2 611 713,64

6 598 862,44

 

Pitkäaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)

464 047,63

217 756,50

Käyttöpääoman muutos

29 486 226,69

-15 579 272,71

    

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-2 541 253,08

-42 518 005,25

    
 

Maksetut korot

-16 473 017,85

-19 038 217,76

 

Saadut korot

21 921 048,33

16 429 616,01

 

Muut rahoituserät

5 816 123,73

1 562 919,69

 

Maksetut verot

-118 706,03

-409 119,61

Rahoituserien ja verojen rahavirta

11 145 448,18

-1 454 801,67

    

Liiketoiminnan rahavirta (A)

8 604 195,10

-43 972 806,92

    

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

-5 059 429,98

-5 205 415,74

Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden luovutustulot

2 442 575,07

3 346 073,96

Investoinnit muihin sijoituksiin

-182 326 692,20

-3 200 000,00

Luovutustulot muista sijoituksista

37 895 740,00

38 722 228,83

Myönnetyt lainat

-38 876 015,84

-43 640 354,40

Lainasaamisten takaisinmaksut

108 176 494,97

10 367 257,28

Saadut osingot

165 088 047,50

5 154 522,75

Investointien rahavirta (B)

87 340 719,52

5 544 312,68

    

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-25 908 856,76

598 865,09

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-12 500 000,00

-25 000 000,00

Maksetut osingot

0,00

-6 800 000,00

Saadut ja maksetut konserniavustukset

44 600 000,00

97 000 000,00

Rahoituksen rahavirta (C)

6 191 143,24

65 798 865,09

    

Rahavarojen muutos (A+B+C)

102 136 057,86

27 370 370,85

Konsernitilien saldon muutos

-64 407 719,01

-8 487 419,83

Rahavarojen muutos

37 728 338,85

18 882 951,02

    

Rahavarat tilikauden alussa

120 566 972,54

101 684 021,52

Rahavarat tilikauden lopussa

158 295 311,39

120 566 972,54